- หลักสูตรการเรียนการสอน

ขึ้นไปด้านบน  >  หลักสูตรการเรียนการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

รอบเช้า เวลา รอบบ่าย เวลา
จันทร์ ถึง ศุกร์ 9โมง ถึง 12.40นาฬิกา บ่ายโมง ถึง 4.40นาฬิกา

นักเรียนจะได้ทราบชั้นเรียนหลังจากการทดสอบวัดระดับทางภาษาก่อนการเรียน
ทางเราไม่อนุญาติให้นักเรียนเลือกระดับของตนเอง

ระดับ

หลักสูตรเริ่มต้น
เนื้อหา เรียนฮิรากะนะ และคาตาคะนะ เนื้อหาส่วนใหญ่ เนื้อการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ก่อนจบหลักสูตร นักเรียนจะต้อง ผ่านการทดสอบ JLPT ในระดับ N4 และเนื้อหาของการเรียนในหลักสูตรนี้ ครอบคลุม เนื้อหาของข้อสอบ
การรับสมัคร เมษายน / กรกฎาคม / ตุลาคม
วัตถุประสงค์ของการเรียน สามารถนำไปปรับใช้เพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจแบบเรียน รูปประโยคง่ายๆสามารถผ่านการสอบ JLPT N4 ได้
คู่มือการเรียน หนังสือเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1,2
แบบฝึกหัดการเขียน
ระดับเริ่มต้นแบบทดสอบการฟัง
ระดับเริ่มต้น
และตัวอย่างจากข้อสอบ JLPT ในการสอบวัดระดับ N4
หลักสูตรระดับกลาง
เนื้อหา ต่อเนื่องจากหลักสูตรเริ่มต้น โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นเสริมสร้างทักษะความเข้าใจ และโครงสร้างประโยค มากขึ้นความเร็วในการอ่าน ,การเขียน ,การออกเสียง และ แบบฝึกหัดสำหรับเตรียม สอบ JLPT
การรับสมัคร กรุณาสอบถามรายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการเรียน สามารถเลือกใช้ประโยคและคำพูดที่เหมาะสม (Keigo) สามารถฟังข่าว วิทยุ โทรทัศน์ ได้อย่างเข้าใจ สามารถสอบวัดระดับ JLPT N2 ได้
คู่มือการเรียน บังก้ะ ชูคิว นิฮงโกะ 1,2
คังเซน มาสเตอร์ 1,2
นิฮงโกะ โซอุ มาโตะเมะ N2
แบบฝึกอ่าน และ แบบฝึกฟังประโยค
ตัวอย่างข้อสอบสำหรับนักเรียนมกาวิทยลัย และ
ตัวอย่างคำถาม
ระดับสูง
เนื้อหา เน้นเจาะลึกในเรื่องโครงสร้างไวยากรณ์ และการใช้สำนวนขั้นสูง เพิ่มความเข้าใจอย่างหนักแน่น ทั้งการใช้สำนวน และการสื่อสารในชีวิตจริง และใช้ร่วมกับสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เรียนรู้เหตุการณ์ปัจจุบันและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึก สามารถสอบวัดระดับ JLPT N1 ได้
การรับสมัคร กรุณาสอบถามรายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการเรียน ใช้สำนวน และถ้อยคำในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และสามรถแสดงความคิดเห็น ด้วยสำนวนและถ้อยคำในแบบของภาษาญี่ปุ่นได้ แยกแยะ ระดับการใช้ภาษาได้ สามารถสอบวัดระดับ JLPT N1 ได้
คู่มือการเรียน สื่อการสอนที่หลากหลาย
สำหรับนักเรียนระดับสูง

Top